Regulamin sklepu internetowego


Sklep Internetowy działający pod adresem www.pepileti.pl, prowadzony jest przez Better Place z siedzibą w Pruszkowie, ul. Staszica 1/725, 05-800 Pruszków, NIP: 6912011350, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres e-mail: sklep@pepileti.pl.


 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy www.pepileti.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.pepileti.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym www.pepileti.pl, dostarczania zamówionych produktów Kupującego, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego www.pepileti.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego www.pepileti.pl z infrastrukturą techniczną Kupującego.

 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a sprzedającym, zwanym dalej Sprzedawcą.

 5. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 6. Każda osoba składająca zamówienie przez Internet w sklepie www.pepileti.pl jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nich zasad i postanowień.

 7. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym na stronie www.pepileti.plKupujący potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 

§ 2 Realizacja zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy potwierdzić wolę zakupienia towarów znajdujących się w specjalnej zakładce na stronie www.pepileti.pl pod nazwą „Koszyk”. Po złożeniu zamówienia
do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

 2. Dodanie produktu do koszyka, oraz naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” przez Kupującego oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

 3. Umowę uważa się za zawartą, gdy Sprzedający niezwłocznie potwierdzi za pomocą e-maila otrzymane zamówienie Kupującego, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Kupującego, a także podanie nr telefonu i adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt Sprzedającego z Kupującym.

 5. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia, na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO”.

 6. Sprzedający zastrzega możliwość braku realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Kupującego będą niezupełne błędne lub nieprawdziwe.

 7. Czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego, określony na stronie sklepu www.pepileti.pl. 8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być
zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. 

§ 3 Płatności

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. 

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
 przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego zapłata za zamówione towary, za pośrednictwem jednej z trzech poniższych form płatności dostępnych na stronie sklepu www.pepileti.pl:


 1. przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedającego, wysłane Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Zamawiającego podczas składnia zamówienia,

 2. przelewem bankowym za pośrednictwem panelu transakcyjnego Przelewy24, prowadzonego przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod warunkiem, iż jednorazowe zamówienie nie przekracza kwoty 50.000,00 zł,

 3. za pośrednictwem internetowego systemu płatności PayPal, prowadzonego przez PayPal (Europe) z siedzibą w Luxemburgu.

 1. W tytule przelewu, o którym mowa w ustępie 3 pkt. a) należy wpisać numer zamówienia.

 2. Kupujący ma obowiązek dokonać zapłaty za zamówione towary w ciągu 7 dni od dnia zaakceptowania swojego zamówienia znajdującego się w Koszyku. Po upływie tego okresu uznaje się, iż Kupujący odstąpił od zawartej umowy.

 

§ 4 Dostawa

 1. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich, właściwych jednostek organizacyjnych Better Place bądź firm działających na jej zlecenie. 

 2. Czas realizacji zamówienia, oraz koszty związane z przesłaniem zamówionych produktów, obowiązują wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy zamówieniach spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej, sposób, czas realizacji przesyłki, oraz koszty związane z przesłaniem zamówionych produktów, podawane będą indywidualnie do każdego takiego zamówienia w zależności od kraju, do którego zamawiany jest towar.

 

 3. W przypadku znacznego wydłużenia terminu dostawy, Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany przez Sprzedającego z podaniem przybliżonej daty dostawy zamówionych przez Kupującego produktów.


§ 5 Zwrot towaru

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta, Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie www.pepileti.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. 

 2. W celu odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest wysłać oświadczenie o swojej decyzji na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu, listownie na adres Better Place, ul. Staszica 1/725, 05-800 Pruszków. 

 3. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą na adres:

Better Place

ul. Staszica 1/725

05-800 Pruszków

 1. Sklep gwarantuje zwrot kwoty 
równej cenie towaru oraz najniższej dostępnej w sklepie opcji dostarczenia towaru.

 2. Zwrot zapłaty jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie będzie nosił śladów użytkowania, jest
 kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. 

 3. Pieniądze za zamówienie zostaną zwrócone przez Sprzedającego za pomocą tej samej formy w jaki nastąpiła za nie zapłata w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Kupującego zwracanego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania. 

 4. Kupujący ma prawo wskazania alternatywnego sposobu zwrotu pieniędzy za pośrednictwem wskazanego przez siebie konta bankowego. 

 5. Bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru ponosi Kupujący.

 

 6. Jeśli Kupujący chce zachować dowód zakupu na pozostałe niezwracane produkty z tego samego rachunku, winien wykonać we własnym zakresie jego kserokopię.

 

§ 6 Reklamacja

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go na adres: Better Place, ul. Staszica 1/725, 05-800 Pruszków. W celu sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego informacje o reklamacji towaru, należy zgłosić również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres sklep@pepileti.pl.
 Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

 2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji.
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy,
 a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru
 inne dostępne w sklepie towary.

 

§ 7 Prawa autorskie

 1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez właściciela sklepu. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach Sklepu użyte są w celach informacyjnych. Zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych produktów ze względu na różne właściwości i konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących.

 2. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na stronie www.pepileti.pl należą do ich właścicieli.

 3. Cała strona internetowa, włącznie z wszystkimi tekstami, treściami, zdjęciami, logo, grafikami oraz kompletnym układem graficznym, podlega na całym świecie międzynarodowemu prawu autorskiemu. W przypadku niedozwolonego stosowania, odtwarzania, przekazywania strony internetowej lub jej treści, osoba ponosząca za to odpowiedzialność może zostać pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

 4. Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.pepileti.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli wzorów przemysłowych tychże wyrobów.


§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Better Place z siedzibą w Pruszkowie, ul. Staszica 1/725, 05-800 Pruszków, NIP: 6912011350, REGON: 021321682.

 2. W sprawach związanych przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@pepileti.pl

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji warunków sprzedaży, w szczególności: dotyczące potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży, realizacji dostawy, kwestie logistyczne, marketingowe, reklamacje, przyjmowania zwrotów, itp.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy czy bezpośrednio na adres e-mail Administratora lub przez okres niezbędny do kontaktu w celu umówienia konsultacji zamówionej przez formularz na stronie lub do momentu ewentualnego odwołania przez Państwa zgody. Po tym czasie dane osobowe mogą zostać zarchiwizowane oraz przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Państwa dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

– podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

7. Każdy udzielający zgody ma prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy jego dane osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów.

 1. Jeżeli uprawniony stwierdzi, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej, posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

 2. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, w każdej chwili można skontaktować się z Administratorem mailowo pod adresem biuro@sorris.pl lub pisemnie na adres: Better Place, ul. Staszica 1/725, 05-800 Pruszków. 

 3. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane. 


§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i udostępnienia Klientom na stronie sklepu. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie sklepu.

 2. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.

 3. Informacje o produktach oferowanych przez firmę zamieszczone na stronach internetowych Sklepu, nie stanowią oferty handlowej (sprzedaży) w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy:

a) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

b) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119.1) („RODO”).

………………………...........…………………………………………………………………………


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Better Place 

ul. Staszica 1/725

05-800 Pruszków

sklep@pepileti.pl

Adresat

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)


………………………...........…………………………………………………………………………


………………………...........…………………………………………………………………………


………………………...........…………………………………………………………………………


Data zawarcia umowy(*)/odbioru towaru(*)


………………………………………………….


Nazwa Kupującego


………………………...........…………………………………………………………………………


Adres Kupującego

………………………...........…………………………………………………………………………


Podpis osoby upoważnionej w imieniu Kupującego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


………………………...........…………………………………………………………………………


Miejsce, Data


………………………...........…………………………………………………………………………

 (*) Niepotrzebne skreślić.