Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.

 

Sklep Internetowy działający pod adresem www.pepileti.pl, prowadzony jest przez Better Place Piotr Ślusarczyk z siedzibą w Nadarzynie przy ul. Granicznej 15 A, NIP: 6912011350, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres e-mail: sklep@pepileti.pl.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep Internetowy www.pepileti.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.pepileti.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym www.pepileti.pl, dostarczania zamówionych produktów Kupującego, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego www.pepileti.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego www.pepileti.pl z infrastrukturą techniczną Kupującego.

 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a sprzedającym, zwanym dalej Sprzedawcą.

 5. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 6. Każda osoba składająca zamówienie przez Internet w sklepie www.pepileti.pl jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nich zasad i postanowień.

 7. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym na stronie www.pepileti.plKupujący potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 

§ 2 Realizacja zamówień

 

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy potwierdzić wolę zakupienia towarów znajdujących się w specjalnej zakładce na stronie www.pepileti.pl pod nazwą „Koszyk”. Po złożeniu zamówienia
do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

 2. Dodanie produktu do koszyka, oraz naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” przez Kupującego oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

 3. Umowę uważa się za zawartą, gdy Sprzedający niezwłocznie potwierdzi za pomocą e-maila otrzymane zamówienie Kupującego, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Kupującego, a także podanie nr telefonu i adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt Sprzedającego z Kupującym.

 5. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 6. Sprzedający zastrzega możliwość braku realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Kupującego będą niezupełne błędne lub nieprawdziwe.

 7. Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego, określony na stronie sklepu www.pepileti.pl. 8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być
zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. 

§ 3 Płatności

 

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
 przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego zapłata za zamówione towary, za pośrednictwem jednej z trzech poniższych form płatności dostępnych na stronie sklepu www.pepileti.pl:


 

- przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedającego, wysłane Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Zamawiającego podczas składnia zamówienia,

 

- przelewem bankowym za pośrednictwem panelu transakcyjnego Przelewy24, prowadzonego przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

 

- za pośrednictweminternetowego systemu płatnościPayPal, prowadzonego przez PayPal (Europe) z siedzibą w Luxemburgu.

 

 1. W tytule przelewu, o którym mowa w ustępie 3 należy wpisać numer zamówienia.

 2. Kupujący ma obowiązek dokonać zapłaty za zamówione towary w ciągu 7 dni od dnia zaakceptowania swojego zamówienia znajdującego się w Koszyku. Po upływie tego okresu uznaje się, iż Kupujący odstąpił od zawartej umowy.

 

§ 4 Dostawa

 

 1. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej.

 2. Czas realizacji zamówienia, oraz koszty związane z przesłaniem zamówionych produktów, obowiązują wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy zamówieniach spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej, sposób, czas realizacji przesyłki, oraz koszty związane z przesłaniem zamówionych produktów, podawane będą indywidualnie do każdego takiego zamówienia w zależności od kraju, do którego zamawiany jest towar. 

§ 5 Zwrot towaru

 

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta, Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie www.pepileti.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

 2. W celu odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest wysłać oświadczenie o swojej decyzji na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu, listownie na adres Better Place Piotr Ślusarczyk, ul. Graniczna 15 A, 05-830 Nadarzyn bądź mailem na adres sklep@pepileti.pl.

 3. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą na adres:

 

Better Place Piotr Ślusarczyk

 

ul. Graniczna 15 A

 

05-830 Nadarzyn

 

 1. Sklep gwarantuje zwrotkwoty 
równej cenie towaru oraz najniższej dostępnej w sklepie opcji dostarczenia towaru.

 2. Zwrot zapłaty jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie będzie nosił śladów użytkowania, jest
 kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.

 3. Pieniądze za zamówienie zostaną zwrócone przez Sprzedającego za pomocą tej samej formy w jaki nastąpiła za nie zapłata w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Kupującego zwracanego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania.

 4. Kupujący ma prawo wskazania alternatywnego sposobu zwrotu pieniędzy za pośrednictwem wskazanego przez siebie konta bankowego.

 5. Bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru ponosi Kupujący. 6. Jeśli Kupujący chce zachować dowód zakupu na pozostałe niezwracane produkty z tego samego rachunku, winien wykonać we własnym zakresie jego kserokopię.

 

§ 6 Reklamacja

 

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać gona adres: Better Place Piotr Ślusarczyk, 05-830 Nadarzyn, ul. Graniczna 15 A. W celu sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego informacje o reklamacji towaru, należy zgłosić również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres sklep@pepileti.pl.
 Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji.
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy,
 a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru
 inne dostępne w sklepie towary.

 

§ 7 Prawa autorskie

 

 1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez właściciela sklepu. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach Sklepu użyte są w celach informacyjnych. Zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych produktów ze względu na różne właściwości i konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących.

 2. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na stronie www.pepileti.pl należą do ich właścicieli.

 3. Cała strona internetowa, włącznie z wszystkimi tekstami, treściami, zdjęciami, logo, grafikami oraz kompletnym układem graficznym, podlega na całym świecie międzynarodowemu prawu autorskiemu. W przypadku niedozwolonego stosowania, odtwarzania, przekazywania strony internetowej lub jej treści, osoba ponosząca za to odpowiedzialność może zostać pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

 4. Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.pepileti.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli wzorów przemysłowych tychże wyrobów.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

 1. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym www.pepileti.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są 
wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom 
trzecim. Każdy Kupujący sklepu www.pepileti.pl ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych. 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i udostępnienia Klientom na stronie sklepu. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie sklepu.

 3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.

 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają stosowne przepisy obowiązujące w stosunkach przedsiębiorca - konsument. 

  ….............................................................................................................................................

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   

   

  Better Place Piotr Ślusarczyk

  ul. Graniczna 15 a

  05-830 Nadarzyn

  sklep@pepileti.pl

  Adresat

   

  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

   

  ….............................................................................................................................................

   

  ….............................................................................................................................................

   

  ….............................................................................................................................................

   

  ….............................................................................................................................................

   

  ….............................................................................................................................................

   

   

  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

   

  ….......................................................

   

   

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

   

  …................................................................. ...........................................................

   

   

  Adres konsumenta(-ów)

   

  ….....................................................................................................................................

   

   

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

   

  ......................................................................... ...........................................................

   

   

  Data

   

  …......................................................

   

   

  (*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do 24 grudnia 2014 r.

Sklep Internetowy działający pod adresem www.pepileti.pl, prowadzony jest przez Better Place Piotr Ślusarczyk z siedzibą w Nadarzynie przy ul. Granicznej 15 A, NIP: 6912011350, adres e-mail: sklep@pepileti.pl. 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy www.pepileti.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.pepileti.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym www.pepileti.pl, dostarczania zamówionych produktów Kupującego, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego www.pepileti.plspowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego www.pepileti.plz infrastrukturą techniczną Kupującego.

 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a sprzedającym, zwanym dalej Sprzedawcą.

 5. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 6. Każda osoba składająca zamówienie przez Internet w sklepie www.pepileti.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nich zasad i postanowień.

 7. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym na stronie www.pepileti.plKupujący potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 

§ 2 Realizacja zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy potwierdzić wolę zakupienia towarów znajdujących się w specjalnej zakładce na stronie www.pepileti.pl się pod nazwą „Koszyk”. Po złożeniu zamówienia
do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

 2. Dodanie produktu do koszyka, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam przez Kupującego oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

 3. Umowę uważa się za zawartą, gdy Sprzedający niezwłocznie potwierdzi za pomocą e-maila otrzymane zamówienie Kupującego, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Kupującego, a także podanie nr telefonu i adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt Sprzedającego z Kupującym.

 5. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 6. Sprzedający zastrzega możliwość braku realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Kupującego będą niezupełne błędne lub nieprawdziwe.

 7. Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego, określony na stronie sklepu www.pepileti.pl. 8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być
zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. 

§ 3 Płatności

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Do ceny towaru Sklep dolicza dodatkowo koszty jego
przesłania. 3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego zapłata za zamówione towary. Kupujący może zapłacić za zamówione towary w ciągu 7 dni od daty zaakceptowaniu swojego zamówienia znajdującego się w Koszyku, wybierając jedną z dwóch poniższych form płatności dostępnych na stronie sklepu www.pepileti.pl:


- przelewem bankowym za pośrednictwem panelu transakcyjnego Przelewy24, prowadzonego przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

- za pośrednictwem internetowego systemu płatności PayPal, prowadzonego przez PayPal (Europe) z siedzibą w Luxemburgu.

4. W tytule przelewu, o którym mowa w ustępie 3 należy wpisać numer zamówienia.

 

§ 4 Dostawa

 1. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej, zgodnie z jej cennikiem.

 2. Czas realizacji zamówienia, oraz koszty związane z przesłaniem zamówionych produktów, obowiązują wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy zamówieniach spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej, sposób, czas realizacji przesyłki, oraz koszty związane z przesłaniem zamówionych produktów, podawane będą indywidualnie do każdego takiego zamówienia w zależności od kraju, do którego zamawiany jest towar. 

§ 5 Zwrot towaru

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie www.pepileti.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

 2. W celu odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest wysłać oświadczenie o swojej decyzji mailem na adres sklep@pepileti.plJest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest
kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.

 3. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą na adres:

ul. Graniczna 15 A

05-830 Nadarzyn

4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty
równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych na konto wskazane przez Kupującego. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 Jeśli Kupujący chce zachować dowód zakupu na pozostałe niezwracane produkty z tego samego rachunku, winien wykonać we własnym zakresie jego kserokopię.

 

§ 6 Reklamacja

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres:
"Pepi Leti", 05-830 Nadarzyn, ul. Graniczna 15 A. W celu sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego informacje o reklamacji towaru, należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres sklep@pepileti.pl.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji.
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy,
a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru
inne dostępne w sklepie towary.

 

§ 7 Prawa autorskie

 1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez właściciela sklepu. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach Sklepu użyte są w celach informacyjnych. Zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych produktów ze względu na różne właściwości i konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących.

 2. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na stronie www.pepileti.pl należą do ich właścicieli.

 3. Cała strona internetowa, włącznie z wszystkimi tekstami, treściami, zdjęciami, logo, grafikami oraz kompletnym układem graficznym, podlega na całym świecie międzynarodowemu prawu autorskiemu. W przypadku niedozwolonego stosowania, odtwarzania, przekazywania strony internetowej lub jej treści, osoba ponosząca za to odpowiedzialność może zostać pociągnięta do dopowiedzialności cywilnej oraz karnej.

 4. Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.pepileti.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli wzorów przemysłowych tychże wyrobów.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym www.pepileti.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z
Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są
wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom
trzecim. Każdy Kupujący sklepu www.pepileti.pl ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych. 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i udostępnienia Klientom na stronie sklepu. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie sklepu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.

 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają stosowne przepisy obowiązujące w stosunkach przedsiębiorca - konsument.