Niezmiernie miło nam poinformować, iż Pepi Leti jako pierwszy polski producent uzyskało prestiżowy Certyfikat STANDARD 100 by OEKO TEX® dla wyrobów klasy I, dla produktów typu minky.

Wyniki oceny przeprowadzonej zgodnie z STANDARD 100 by OEKO-TEX®,
Załącznik 4 – klasa produktów I – pokazały, że minky Pepi Leti spełniają wymagania humanoekologiczne STANDARD 100 by OEKO TEX  ujęte w Załączniku 4 obowiązujące dla wyrobów dla najmłodszych dzieci.

Certyfikowane artykuły spełniają rygorystyczne wymagania zawarte w załączniku XVII REACH, włączając stosowanie barwników azotowych , niklu, itp., jak również amerykańskie wymagania odnośnie całkowitej zawartości ołowiu w artykułach dla dzieci.


Co bardzo istotne, Certyfikat został wydany przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi.

Instytut Włókiennictwa jest członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Oeko-Tex i jako jedyny w Polsce prowadzi procesy certyfikacji, wykonuje badania i wydaje certyfikaty dla wyrobów włókienniczych na znak STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Od 1992 roku STANDARD 100 by OEKO-TEX® jest wiodącym w świecie znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. Produkty, którym przyznano ten znak, są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia dzieci m.in.

- nie zawiera pestycydów,

- nie zawiera chlorofenoli,

- nie zawiera formaldehydu,

- nie zawiera barwników alergizujących,

- nie zawiera zabronionych barwników azowych,

- nie zawiera ekstrahowalnych metali ciężkich.

Szczegółowe badania obejmują bardzo niebezpieczne związki, typu:

 • Zakazane aminy MAK w konkretnych barwnikach azowych

 • Inne barwniki rakotwórcze i alergenne

 • Formaldehyd

 • Pestycydy

 • Chlorowane fenole, ftalany, kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS), kwas perfluorooktanowy (PFOA)

 • Pozostałości środków powierzchniowo czynnych i zwilżających (APEO)

 • Chlorowane związki aromatyczne

 • Ekstrahowalne metale ciężkie i metale ciężkie z próbki poddanej mineralizacji

 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

 • Pozostałości rozpuszczalników

 • Wartość pH, odporność wybarwień, zapach

 • Związki cynoorganiczne

 • Emisja związków lotnych

Żeby zagwarantować, że tekstylia są nieszkodliwe dla zdrowia opracowało katalog kryteriów do certyfikacji produktów. Zawiera on ponad 100 parametrów. Ustanowione standardy obejmują nie tylko substancje zakazane lub objęte regulacjami prawnymi, ale również inne substancje, które wedle obecnego stanu wiedzy oddziałują na zdrowie. W zakres badań wchodzą też parametry mające znaczenie profilaktyczne. W ten sposób zagwarantowany jest poziom bezpieczeństwa wykraczający daleko poza wytyczne ustawowe.

Metody badań OEKO-TEX® bazują m.in. na testach symulacyjnych, które uwzględniają możliwe drogi przedostawania się chemikaliów do organizmu:

Wnikające przez skórę

Badania są przeprowadzane przy użyciu roztworu sztucznego potu w celu określenia czy i w jakich ilościach substancje obecne w tekstyliach wnikają do ciała w wyniku kontaktu z potem.

Wchłanianie przez układ pokarmowy

W przypadku produktów przeznaczonych dla dzieci istotne znaczenie ma odporność wybarwień na działanie śliny. Tego rodzaju badanie przeprowadzane jest przy użyciu roztworu sztucznej śliny.

Wdychanie szkodliwych substancji

Laboratoria OEKO-TEX® przeprowadzają̨ badania emisji związków lotnych i oznaczenia zapachu w celu określenia prawdopodobieństwa wniknięcia szkodliwych substancji z otoczenia do organizmu człowieka poprzez drogi oddechowe.

Hasło „Tekstylia Godne Zaufania” jest na całym świecie synonimem odpowiedzialnej produkcji tekstyliów, bezpieczeństwa i przejrzystości. Jest rozpoznawane przez producentów, handlowców, ale również konsumentów modnych, funkcjonalnych i kolorowych tekstyliów.

Klasa I produktów Certyfikat STANDARD 100 by OEKO TEX® oznacza, iż wyroby włókiennicze oraz tekstylne zabawki są w pełni bezpieczne dla dzieci poniżej 3 roku życia.


Certyfikat STANDARD 100 by OEKO TEX® potwierdza spełnienie wymagań zawartych w załączniku XVII REACH, włączając stosowanie barwników azowych, niklu itp., amerykańskich wymagań odnośnie całkowitej zawartości ołowiu w artykułach dla dzieci ICPSIA. Pozwala sprzedawać z pełna odpowiedzialnością wyroby włókiennicze na rynkach krajów Unii Europejskiej, Rosji, Ukrainy, Białorusi, USA, Kanady, Japonii i innych.


Każdy klient kupujący minky Pepi Leti może swobodnie posługiwać się naszym Certyfikatem STANDARD 100 by OEKO TEX® i z niego korzystać, powołując się na jego numer oraz numer z Raportu badań.

 Pobierz certyfikat

 Download certificate